// google analytics zaciatok // google analytics koniec
SK CZ EN
  • Home
  • O nás
  • Produkty
  • Kalibrační laboratoř
  • Školení
  • Služby
  • Akce
  • Download
  • Kontakt

Nákupní košik:

Kalibračné laboratórium
Produkty
Agenda

Obchodní agenda

Obchodní podmínky

I. Základní ustanovení

Obchodní podmínky internetového obchodu PROFiber Networking upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje zboží prostřednictvím internetového obchodu mezi společností PROFiber Networking s. r. o. (dále jen „prodávající“) a jejími obchodními partnery (dále jen „kupující“).

Prodávající
PROFiber Networking, s.r.o. se sídlem Mezi Vodami 205/29, 143 00 Praha 4 je společností zapsanou v obchodním rejstříku Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 124831.
 

II. Bezpečnost a ochrana informací

1) Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a marketingových akcí prodávajícího a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s vyjímkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání) či speciálních marketingových akcích. Prodávající postupuje tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů. Osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky a marketingoých akcí prodávajícího, jsou shromažďovány, zpravovávány a uschovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění. Kupující dodává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpravování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy a využití pro marketingové účely prodávajího (zejm. pro zasílání obchodních sdělení a telemarketing), a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpravováním zaslaným na adresu PROFiber Networking CZ s.r.o., IČO: 27894754, Mezi Vodami 205/29, 143 00 Praha 4. Za písemné vyjádření se v tomto případě považuje i forma elektronická, zejména prostřednictvím kontaktního formuláře na webových stránkách profiber.eu. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu (prostřednictvím citovaného kontaktního formuláře), včetně práva požadovat vysvětlení a odstranění závadného stavu a dalších zákonných práv k těmto údajům.
2) Při registraci si kupující určuje, zda souhlasí se zasíláním informací o nových produktech a službách společnosti PROFiber Networking s.r.o.
3) Internetový obchod společnosti PROFiber Networking si vyhrazuje právo ustoupit od záruky bezpečnosti v případě napadení serveru neznámým pachatelem. Pouze v takovém případě neplatí výše uvedená pravidla manipulace s daty.
 

III. Objednávka a uzavření kupní smlouvy  

1) Elektronická objednávka je návrhem kupní smlouvy.
2) Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí, které jsou obsaženy v registračním formuláři.
3) Kupní smlouva, na jejímž základě je realizován prodej zboží prodávajícím kupujícímu, vzniká na základě závazného potvrzení objednávky prodávajícím. Za závazné se považuje potvrzení elektronické objednávky telefonem nebo e-mailem prodávajícím, který kupujícímu potvrdí dobu dodání, druh, cenu a množství produktů, jež se zavazuje dodat. Potvrzení o přijetí objednávky do systému internetového obchodu společnosti PROFiber Networking není potvrzením objednávky ve výše uvedeném smyslu.
4) Od prodávajícího potvrzená objednávka (nebo její část) je pokládána za závaznou pro obě strany, pokud nedojde k porušení podmínek smluvených v době potvrzení. Za podstatné podmínky se považuje zejména obsah objednávky (přesná specifikace zboží a jeho počtu), cena za zboží a přepravu, způsob a termín doručení.
5) Kupující má právo stornovat objednávku bez udání důvodů kdykoliv před jejím závazným potvrzením. Po závazném potvrzení objednávky jen v případě, že prodávající nesplní smluvené podmínky dodání. V případě stornování potvrzené objednávky je kupující povinen uhradit prodávajícímu škodu vzniklou tímto jednáním. Prodávající uplatní právo na úhradu škody zejména v případě nákupu zboží \"na objednávku\", které bylo nutné na přání zákazníka obstarat nebo v případě, že v souvislosti se zajištěním zboží došlo již k vynaložení prokazatelných nákladů, jako zbytečná doprava apod.
6) Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout objednávku na zboží, které se již nevyrábí nebo nedodává. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu (nejpozději však do 10 pracovních dnů).
7) Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu v okamžiku potvrzení objednávky. Je-li platná cena totožná nebo nižší než na elektronické objednávce, není zpětně kupujícímu potvrzována a zboží je mu dodáno za platnou cenu v okamžiku přijetí objednávky. Pokud je cena vyšší než cena uvedená na objednávce, prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje kupujícího, který může novou cenu přijmout nebo dodávku odmítnout.
8) Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží
9) Kupující nabývá vlastnického práva ke zboží teprve úplným zaplacením kupní ceny.
10) Pokud u zboží není uvedena cena, ale poznámka „cena na vyžádání“ je zaslaná objednávka považována pouze za nezávaznou poptávku. Na základě této poptávky bude prodávající kontaktovat kupujícího a poskytne mu závaznou nabídku s vyspecifikovaným zbožím, cenou a možným termínem dodání. Závazná objednávka vznikne až po potvrzení nabídky od kupujícího prodávajícímu.
 

IV. Dodací podmínky  

1) Dodávky předmětu plnění (objednaného zboží) budou dle dostupnosti produktů
a provozních možností prodávajícího realizovány v co nejkratším termínu, obvykle do 10 pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky, ve výjimečných případech může být dodací lhůta delší, po domluvě s kupujícím.
2) Prodávající si vyhrazuje právo na prodloužení potvrzené expediční lhůty v případě, že se vyskytnou nepředvídatelné události. Pro účely této smlouvy znamená „nepředvídatelná událost“ okolnost, která je mimo kontrolu prodávajícího a brání mu ve splnění povinností, přičemž nelze spravedlivě požadovat, aby prodávající tuto překážku nebo její následky překonal či odvrátil, a to ani s vynaložením veškerého úsilí, na němž lze trvat. Takovou okolností se rozumí např. války a revoluce, teroristické akce, přírodní katastrofy, epidemie, karanténní omezení, embarga, generální stávky v příslušných průmyslových odvětvích apod. O případné delší expediční lhůtě v důsledku takové nepředvídatelné události bude prodávající kupujícího neprodleně informovat
3) Místo odběru je stanoveno na základě objednávky kupujícího. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu plnění na uvedené místo. Součástí dodávky není instalace předmětu plnění. Dopravu na adresu určení, která je uvedena v registračním formuláři, zajišťuje prodávající prostřednictvím smluvních partnerů.
4) Zásilka se zbožím vždy obsahuje dodací list, návod na používání výrobku a záruční list. Daňový doklad může být zaslán dodatečně poštou.
5) Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním resp. objednávkovém formuláři.
6) Rozvoz zboží zajišťuje prodávající po celé České republice a Slovenské republice. Náklady na dopravu zboží jsou rozlišovány podle výše ceny objednaného zboží a zvoleného typu expedice.
7) Konkrétní způsob dodání si zvolí kupující při objednávání zboží (sekce Nákupní košík).
8) Podrobné informace o způsobech dopravy a přepravném jsou specifikovány na stránce Expedice zboží, která je nedílnou součástí Obchodních podmínek internetového obchodu PROFiber Networking.

V. Platební podmínky

1) Kupující dostane zboží za cenu platnou v okamžiku objednání. V případě, že se jedná o speciální zboží na objednávku nebo zboží, které není momentálně na skladě, prodávající kupujícímu potvrdí telefonicky/emailem cenu a termín dodání. Tuto cenu je prodávající oprávněn kupujícímu měnit vzhledem k aktuální situaci na trhu a v závislosti na vývoji kurzu Kč vůči zahraničním měnám.
2) Platební podmínky a popis jednotlivých druhů plateb je specifikován na stránce Platební podmínky internetového obchodu, která je nedílnou součástí Obchodních podmínek internetového obchodu PROFiber Networking
 

VI. Záruční podmínky a reklamace zboží  

1) Záruční podmínky a reklamace zboží budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem prodávajícího a právním řádem platným v ČR.
2) Reklamační řád internetového obchodu prodávajícího je nedílnou součástí Obchodních podmínek internetového obchodu PROFiber Networking.

VII. Závěrečná ustanovení

1) Obchodní podmínky internetového obchodu PROFiber Networking jsou platné pro všechny obchodní případy realizované v rámci internetového obchodu uzavírané mezi firmou PROFiber Networking s.r.o. a kupujícím. Kupujícím se rozumí právnická osoba a fyzická osoba - podnikatel. Právní vztahy vzniklé na základě uzavřené objednávky obou smluvních stran, není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, se řídí v obou případech právními předpisy České republiky, zejména Obchodním zákoníkem v platném znění.
2) Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení Obchodních podmínek internetového obchodu PROFiber Networking a ceny objednaného zboží /včetně přepravného či poštovného/ ve znění platném v den odeslání objednávky, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.
3) Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.
4) Obchodní podmínky internetového obchodu PROFiber Networking jsou platné od 1. 6. 2007 a ruší veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti. Prodávající si vyhrazuje právo změnit Obchodní podmínky internetového obchodu PROFiber Networking bez předchozího upozornění.