Katalóg Produktov
Menu

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodné podmienky PROFiber Networking s.r.o.

(ďalej len ako „všeobecné obchodné podmienky“)

Predávajúcim sa v zmysle týchto všeobecných obchodných podmienok označuje spoločnosť PROFiber Networking s.r.o., so sídlom Bernolákova 2, 917 01 Trnava, IČO: 36 764 451, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, Vložka č.: 19913/T (ďalej len ako „predávajúci“).

Kontakty:

email: info@profiber.eu
telefón: + 421 335 522 355

 1. Elektronická objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých predpísaných údajov a náležitostí, ktoré sú obsiahnuté v registračnom formulári.
 2. Kúpna zmluva, na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu, vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky predávajúcim. Za záväzné sa považuje potvrdenie elektronickej objednávky telefónom alebo e-mailom predávajúcim, ktorý kupujúcemu potvrdí dobu dodania, druh, cenu a množstvo produktov, ktoré sa zaväzuje dodať. Potvrdenie o prijatí objednávky do systému internetového obchodu spoločnosti PROFiber Networking s.r.o. nie je potvrdením objednávky vo vyššie uvedenom zmysle.
 3. Od predávajúceho potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany, ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia. Za podstatné podmienky sa považuje najmä obsah objednávky (presná špecifikácia tovaru a jeho počet), cena za tovar a prepravu, spôsob a termín doručenia.
 4. Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením. Po záväznom potvrdení objednávky má kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy len v prípadoch, keď to umožňuje Obchodný zákonník v platnom znení (ďalej tiež „ObZ“), a to v zmysle § 344 a nasl. ObZ..
 5. Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť objednávku na tovar, ktorý sa už nevyrába alebo nedodáva. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú čiastku kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v najkratšom možnom termíne (najneskôr však do 10 pracovných dní).
 6. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien. Platné ceny sú potvrdené kupujúcemu v okamihu potvrdenia objednávky. Ak je platná cena totožná alebo nižšia ako na elektronickej objednávke, nie je spätne kupujúcemu potvrdzovaná a tovar je mu dodaný za platnú cenu v okamihu prijatia objednávky. Pokiaľ je cena vyššia než cena uvedená na objednávke, predávajúci bezodkladne o tejto skutočnosti informuje kupujúceho, ktorý môže novú cenu prijať alebo dodanie tovaru odmietnuť.
 7. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia tovaru.
 8. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením kúpnej ceny.
 9. Ak u tovaru nie je uvedená cena, ale poznámka "cena na vyžiadanie", je zaslaná objednávka považovaná iba za nezáväznú objednávku. Na základe tohto dopytu bude predávajúci kontaktovať kupujúceho a poskytne mu záväznú ponuku s vyšpecifikovaným tovarom, cenou a možným termínom dodania. Záväzná objednávka vznikne až po potvrdení ponuky od kupujúceho predávajúcemu.
 10. Dodanie predmetu plnenia (objednaného tovaru) bude podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho realizované v čo najkratšom termíne, zvyčajne do 10 pracovných dní od záväzného potvrdenia objednávky, vo výnimočných prípadoch môže byť dodacia lehota dlhšia, o čom predávajúci upovedomí kupujúceho.
 11. Predávajúci si vyhradzuje právo na predĺženie dodacej lehoty v prípade tzv. vyššej moci, čo znamená, že pôjde o okolnosť, ktorá je mimo kontroly predávajúceho a bráni mu v splnení povinností, pričom nemožno spravodlivo požadovať, aby predávajúci túto prekážku alebo jej následky prekonal či odvrátil, a to ani s vynaložením všetkého úsilia, na ktorom možno trvať. Ide napr. o  vojny a revolúcie, teroristické akcie, prírodné katastrofy, epidémie, karanténne obmedzenia, embargá, generálny štrajk v príslušných priemyselných odvetviach a pod. O prípadnej dlhšej dodacej lehote v dôsledku vyššej moci bude predávajúci kupujúceho bezodkladne informovať.
 12. Miesto plnenia je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodania tovaru sa považuje dodanie predmetu plnenia na uvedené miesto. Súčasťou dodania tovaru nie je inštalácia predmetu plnenia. Dopravu na adresu určenia, ktorá je uvedená v registračnom formulári, zaisťuje predávajúci prostredníctvom zmluvných partnerov.
 13. Zásielka s tovarom vždy obsahuje dodací list, návod na používanie výrobku a záručný list. Daňový doklad môže byť zaslaný dodatočne poštou.
 14. Miestom dodania tovaru je adresa uvedená kupujúcim v registračnom, resp. objednávkovom formulári. Náklady na dopravu tovaru sú rozlišované podľa ceny objednaného tovaru a zvoleného typu dodania. Konkrétny spôsob dodania si zvolí kupujúci pri objednávaní tovaru (sekcia Nákupný košík).
 15. Kupujúci dostane tovar za cenu platnú v okamihu objednania. V prípade, že sa jedná o špeciálny tovar na objednávku alebo tovar, ktorý nie je momentálne na sklade, predávajúci kupujúcemu potvrdí telefonicky / emailom cenu a termín dodania. Túto cenu je predávajúci oprávnený kupujúcemu meniť vzhľadom k aktuálnej situácii na trhu a v závislosti od vývoja kurzu Sk voči zahraničným menám.
 16. Platobné podmienky a popis jednotlivých druhov platieb je špecifikovaný na stránke www.profiber.eu, v časti Platobné podmienky internetového obchodu, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou týchto všeobecných obchodných podmienok.  
 17. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba prevezme všetky časti objednaného tovaru alebo ak sa:

a) tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,

b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,

c) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

 1. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v zmluve prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich zo zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito všeobecnými obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu, resp. cenu za tovar dohodnutý v zmluve v lehote do 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy, a to prevodom na účet určený kupujúcim.
 2. Všetky ceny za tovar a služby a všetky poplatky v internetovom obchode sú uvádzané vrátane DPH. Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom tovare alebo službe nie je uvedené inak. Bežná cena znamená cenu tovaru alebo služby, za ktorú sú tieto ponúkané bez zohľadnenia celkových možných bonusov, marketingových kampaní na podporu predaja a iných zľavových akcií.
 3. Ak Tovar vykazuje zjavné chyby, t.j. najmä ak je Tovar Kupujúcemu predaný v poškodenom transportnom obale, je Kupujúci oprávnený Tovar neprevziať. V takom prípade zostáva zachovaný nárok Kupujúceho na poskytnutie riadneho plnenia Predávajúceho.
 4. V prípade, že sa po prevzatí tovaru Kupujúcim vyskytnú v záručnej dobe chyby tovaru, môže Kupujúci uplatniť svoju Reklamáciu. Pri výrobkoch, ktoré na svoje fungovanie využívajú akumulátor, resp. rôzne druhy batérií, sa bežné opotrebenie akumulátora, resp. batérie, nepovažuje za vadu tohto výrobku, nakoľko sa tu jedná o súčasti výrobkov, ktoré bežným používaním prirodzene strácajú svoju životnosť.
 5. Dĺžka záručnej doby je 12 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. V prípade, že je reklamovaný tovar doručený poštou alebo kuriérom, zodpovedná osoba tento tovar prevezme, skontroluje zásielku, dokumentáciu (faktúru, pokladničný blok, obal), rozhodujúci dátum na lehotu plynutia reklamácie  - je ním dátum prijatia od kuriéra alebo poštového doručovateľa. Tovar zaslaný na dobierku predávajúci nepreberá; odporúča sa tovar poistiť.
 6. Pri uplatňovaní nárokov z vád tovaru postupujú predávajúci a kupujúci v zmysle § 436 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení.
 7. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy vo všetkých prípadoch stanovených Obchodným zákonníkom v platnom znení. Odstúpenie je voči Predávajúcemu účinné od okamihu, keď je mu doručené písomné prehlásenie Kupujúceho o odstúpení od zmluvy. V prípade odstúpenia od zmluvy, sa zmluva od počiatku ruší a zmluvné strany sú povinné vrátiť všetko, čo si na jej základe poskytli.
 8. V prípade reklamácie Predávajúci nezodpovedá za stratu dát, respektíve za škodu spôsobenú stratou dát, ktoré boli uložené v zariadení. Kupujúci si je povinný pred reklamáciou dáta sám zálohovať.
 9. Záručná doba plynie od prevzatia tovaru. Do záručnej doby sa nepočíta doba od reklamácie tovaru až do doby, kedy je kupujúci povinný po skončení záručnej opravy tovar prevziať. Ak dôjde k výmene tovaru za nový alebo k výmene súčiastky, na ktorú je poskytnutá záruka, začína plynúť záručná doba znova od začiatku, od prevzatia nového tovaru (príp. od prevzatia tovaru s novou súčiastkou).
   
 10. Predávajúci nezodpovedá za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú kuriérskou službou, prípadne udaním nesprávnej adresy kupujúceho. Kupujúci je povinný dôkladne skontrolovať tovar, ako aj jeho obal, pri jeho prevzatí od prepravcu/kuriéra a potvrdiť svojím podpisom prevzatie tovaru na doklade o prevzatí tovaru. . V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru pri jeho prevzatí kupujúcim je ten povinný ihneď pri prevzatí tovaru vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru (škodový zápis), ktorého správnosť potvrdí dopravca. Reklamáciu za prípadné nedodanie tovaru vinou kuriéra alebo poškodenie tovaru zavinené kuriérskou službou je nutné v takýchto prípadoch uplatňovať priamo u pracovníka kuriérskej služby. Poškodený tovar kupujúci od kuriéra neprevezme a poškodenie tovaru kupujúci zaznačí do dokladu o prevzatí tovaru.
 11. Pred prvým použitím je kupujúci povinný preštudovať si záručné podmienky vrátane návodu na obsluhu a následne sa týmito informáciami dôsledne riadiť.
 12. V prípade nedodania tovaru z dôvodu vyššej moci alebo z dôvodu ukončenia jeho výroby predávajúci bezodkladne informuje kupujúceho o dôvode nedodania. V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti budú pri zrušení objednávky finančné prostriedky vrátené kupujúcemu v lehote 14 kalendárnych dní rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo kupujúceho dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.
 13.  Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka, Občianskeho zákonníka, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov.
 14. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.
 15. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných nákupných podmienok. Platne uzavretá zmluva sa však riadi všeobecnými obchodnými podmienkami v čase, v ktorom bola uzavretá. Povinnosť písomného oznámenia zmeny všeobecných obchodných podmienok je splnená umiestnením na internetovej stránke www.profiber.eu.

 

 

 

To Top