Katalóg Produktov
Menu

Reklamační řád

I. Základní ustanovení

Reklamační řád internetového obchodu PROFiber Networking upravuje rozsah, podmínky a způsob uplatnění nároků z odpovědnosti za vady u zboží prodaného prostřednictvím internetového obchodu společnosti PROFiber Networking s.r.o. (dále jen „prodávající“).

II. Převzetí zboží

1) Kupující je povinen prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí za přítomnosti dopravce nebo prodejce. 
2) Jsou-li zjištěny zjevné vady zboží, za které se považují všechny vady zjistitelné při převzetí zboží, je kupující povinen s dopravcem vyhotovit záznam o poškození. Kupující je v tomto případě oprávněn zboží nepřevzít. V případě osobního odběru zboží je kupující povinen zboží překontrolovat při jeho převzetí a případné zjevné vady ihned řešit s prodávajícím. 
3) Zjevné vady zjištěné u převzatého zboží kupující neprodleně reklamuje v originálním obalu u prodávajícího a to nejpozději do 3 pracovních dnů. 
4) Náklady a škody, které vzniknou v důsledku nesprávného a nebo pozdního uplatnění zjevných vad zboží, či v důsledku nesepsání záznamu o poškození nese v plném rozsahu kupující. 
5) Nebezpečí za škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží od prodávajícího resp. dopravce. 

 

III. Záruční podmínky

1) Délka záruční doby se řídí zárukou poskytovanou výrobcem daného zboží. Záruka poskytovaná výrobcem je uvedená v popisu každého zboží v internetovém obchodu PROFiber Networking a v záručním listě zboží. 
2) Součástí záruky je technická podpora a softwarový upgrade pro všechny registrované produkty servisním střediskem PROFiber Networking s.r.o. 
3) Záruční doba začíná běžet převzetím zboží kupujícím a prodlužuje se o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě. 
4) V případě výměny zboží získá kupující na vyměněné zboží novou záruku. 
5) Záruční doba se nevztahuje na spotřební zboží jako jsou baterie, konektory, čistící prostředky, transportní kufříky, nabíječky a propojovací šňůry. 
6) Záruka se nevztahuje na poruchy, které byly způsobeny neodbornou obsluhou, údržbou, nedodržením provozních podmínek, při jiném než obvyklém provozu a na poruchy způsobené vyšší mocí. 
7) Záruka se dále nevztahuje na poruchy zboží, u kterých došlo k porušení pečetí a nálepek, pokud na výrobku jsou. 
8) Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží způsobené používáním zboží. 
9) Je-li předmětem plnění software, záruka prodávajícího se vztahuje výhradně na fyzickou čitelnost médií. V případě záruční vady hardwaru, který má za následek ztrátu instalovaného softwarového produktu, zajistí prodávající uvedení do původního stavu, ve kterém bylo zboží kupujícímu předáno (prodáno). 
10) Záruka se nevztahuje na softwarové produkty, u kterých byla provedena změna systémového nastavení kupujícím nebo třetí stranou. Dále se záruka nevztahuje na software, u kterého byla provedena instalace jiného nebo dodatečného softwarového produktu nebo ovladačů kupujícím nebo třetí stranou. 
11) Záruka na softwarové produkty Microsoft je poskytovatelem omezena na 90 dnů od data prodeje ve smyslu licenční smlouvy Microsoft. 

 

IV. Reklamace 

1) V případě, že kupující objeví na dodaném výrobku během záruční doby vadu, na kterou se vztahuje záruka, má právo na reklamaci zboží. 
2) K započetí reklamačního řízení je kupující povinen zažádat o přidělení identifikačního RMA čísla.
3) RMA číslo si může kupující nechat přidělit zasláním formuláře „Žádost o přidělení RMA čísla“ na emailovou adresu info@profiber.cz nebo také faxem nebo poštou na adresu PROFiber Networking s.r.o., Mezi Vodami 205/29, 143 00, Praha 4, tel. 225 152 250, fax. 225 152 251 nebo při osobní návštěvě společnosti PROFiber Networking Praha CZ (Praha) nebo PROFiber Networking (Trnava, Slovensko). 
4) V nejbližším možném termínu prodávající zašle kupujícímu zpět formulář s vyplněným RMA číslem . 
5) Formulář „Žádost o přidělení RMA čísla je možné vyžádat od prodávajícího osobně, telefonicky nebo emailem.
6) Po přidělení RMA čísla doručí kupující reklamované zboží do společnosti PROFiber Networking. 
7) Náklady spojené s dopravou reklamovaného zboží do servisního střediska společnosti PROFiber Networking jsou hrazeny kupujícím. Ostatní doprava (doprava reklamovaného zboží do servisního střediska výrobce, doprava reklamovaného zboží po vyřízení reklamace zpět kupujícímu) je v případě oprávněné reklamace hrazena prodávajícím. 
8) Zboží je nutné reklamovat v originálním obalu, příp. v obalu vhodném a dostatečně chránícím daný výrobek. Kupující je povinen k reklamovanému zboží přiložit záruční list. Zásilku je kupující povinen na přepravním obalu výrazně označit nápisem \"RMA\" s příslušným číslem RMA.

9) Je-li závada opravitelná u zákazníka či v servisním středisku, je zde bezplatně opravena, v opačném případě bude zboží vyměněno na náklady servisního střediska. 
10) V případě zjištění neodstranitelné vady zboží servisním střediskem má kupující právo na výměnu zboží nebo má právo od smlouvy odstoupit. 
11) Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečných odkladů nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak. 
12) Pokud byla reklamace neoprávněná, kdy závada vznikla nevhodným používáním či manipulací, prodávající naúčtuje kupujícímu náklady na dopravu, zjištění vady a opravu závady. Kupující je povinen tyto náklady uhradit ve stanoveném termínu, nejpozději však do 14 kalendářních dnů od ukončení reklamačního řízení. 

 

V. Podmínky nakládaní se zbožím 

1) Se zbožím je nutné nakládat v souladu s návodem k jeho obsluze, dodržovat podmínky provozu a údržby zboží a používat materiál a příslušenství, které jsou výhradně určeny pro dané zboží. 
2) Jakékoli zásahy do zboží mohou být provedeny pouze prodávajícím nebo jím výslovně zmocněným subjektem, porušení záručních nálepek v záruční době je považováno za nedodržení podmínek pro nakládání se zbožím. 
3) V případě paměťových médií je potřeba, aby kupující v rámci jeho obecné povinnosti prevence škod zajišťoval přiměřenou a obvyklou ochranu dat. Prodávající doporučuje kupujícímu preventivě zálohovat uložená data na vhodné zařízení. 
4) Při předání zboží k opravě se předpokládá, že kupující zabezpečil vytvoření odpovídající zálohy uložených dat a zabrání jejich možnému zneužití. 
5) Prodávající neodpovídá za případnou ztrátu, poškození či zneužití dat, která jsou uložena na zařízeních pro jejich ukládání. 
6) Prodávající negarantuje plnou slučitelnost prodaného hardwaru s jinými díly, který pracovníci kupujícího nebo jim pověřené osoby neschválí, ani se SW aplikacemi, jejichž funkčnost nebyla kupujícím výslovně požadována v objednávce. 

 

VI. Závěrečná ustanovení 

1) Reklamační řád internetového obchodu PROFiber Networking nabývá účinnosti 1.6. 2007. Změny reklamačního řádu vyhrazeny. 
2) V záležitostech výslovně neupravených tímto Reklamačním řádem se vztahy kupujícího a prodávajícího řídí příslušnými právními předpisy České republiky, zejména Obchodním zákoníkem.

To Top