Katalóg Produktov
Menu

Metrologické zabezpečenie meracej techniky

V rámci kalibračných služieb poskytujeme svojim zákazníkom aj metrologické služby. Vďaka elektronickému informačnému systému evidencie kalibrovaných zariadení Vás včas upozorníme na exspiráciu platnosti kalibrácie.  

Upozornenia odosielame 6 týždňov a následne 2 týždne pred exspiráciou kalibrácie, tak aby boli zabezpečené neprerušované rekalibračné intervaly meracích prístrojov. Pravidelnými kalibráciami predlžujeme funkčnosť a spoľahlivosť Vašej meracej techniky.

rekal perioda

Kalibračné postupy sú v súlade s medzinárodnými štandardmi a zákonom o metrológii č. 157/2018 Z. z. Zárukou kvality je tiež certifikovaný systém manažérstva kvality podľa EN ISO 9001:2015. Naše ISO/IEC 17025:2017 Akreditované kalibračné laboratórium SNAS (Slovenská Národná Akreditačná Služba) pod číslom 527/K-101 je garanciou správne vykonanej kalibrácie.

Pri neočakávanom odhalení chyby prístroja alebo zvýšenej chyby merania mimo špecifikáciu výrobcu pri kalibrácií sme pripravení chybu odstrániť, prípadne zabezpečiť opravu a minimalizovať tak čas potrebný pre výkon opravy zariadení. Sme autorizovaným servisným strediskom, čo nám umožňuje pružne reagovať na potreby opráv zariadení.

Pravidelnou starostlivosťou o meracie zariadenia je možné vypracovať podrobnú históriu meradla, čo umožňuje predikovať blížiaci sa problém súvisiaci so starnutím súčastí prístroja.

Sme pripravení na odborné konzultácie metrologickej problematiky, či už je to pre určovanie neistôt merania optických trás, zaradenia meracej techniky podľa jeho významu, parametrov, aplikácie alebo stanovenie kalibračných intervalov. Po takejto konzultácii a správnej starostlivosti o merací park môžete garantovať presnosť a správnosť Vašich meraní.

 

Náš vyškolený a skúsený tím je ochotný Vám pomôcť tiež s určením prahových hodnôt, postupmi merania, vyhodnocovania meraní a mnoho ďalšieho. Neváhajte Nás kontaktovať s akýmkoľvek problémom.

 

Kontakt:

Ján Ďurovka
Technik metrológie kalibračného laboratória

To Top