Katalóg Produktov
Menu

Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Rešpektujeme a vážime si súkromie našich zákazníkov, preto zhromažďujeme len také informácie, ktoré potrebujeme na konkrétne účely. Našim cieľom je poskytovať služby takým spôsobom aby boli za každých okolností dodržané zásady ochrany osobných údajov a ochrany súkromia. Osobné údaje získavame a uchovávame len v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutne potrebnú dobu.

 

Kto je naša spoločnosť?

Spoločnosť PROFiber Networking s.r.o. so sídlom Bernolákova 2, 917 01 Trnava, Slovenská republika, IČO:  36764451, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 19913/T (ďalej ako PROFiber) je správcom Vašich osobných údajov. Pri spracúvaní osobných údajov sa riadime primárne všeobecným nariadením EÚ o ochrane osobných údajov (ďalej ako GDPR), ktoré upravuje aj Vaše práva ako dotknutej osoby. Ďalej sa riadime tými ustanoveniami Zákona o ochrane osobných údajov, ktoré sa na nás vzťahujú ako aj ďalšími platnými právnymi predpismi vzťahujúcimi sa na spracúvanie osobných údajov a ochranu súkromia. Vo veci uplatnenia Vašich práv v oblasti osobných údajov môžete kontaktovať e-mailom gdpr(zavináč)profiber.eu , telefonicky +421 33 55 22 355 alebo poštou na vyššie uvedenú adresu.

V zmysle nariadenia GDPR Vám odpovieme bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 1 mesiaca, prípadne do dvoch mesiacov ak sú splnené zákonné podmienky na predĺženie lehoty.

 

Z akého dôvodu o Vás spracúvame údaje a na aký účel?

Je pre nás nevyhnutne spracúvať osobné údaje, ktoré ste nám poskytli z dôvodu, aby sme Vám mohli poskytovať naše produkty, služby a aby sme mohli plniť zmluvné a zákonom dané povinnosti a chrániť naše oprávnené záujmy, prípadne oprávnené záujmy našich zákazníkov a iných osôb.

 

Údaje spracúvame za účelom:

 

 

Kto príde do kontaktu s vašimi údajmi?

S Vašimi osobnými údajmi prioritne prichádzajú do kontaktu naši oprávnení zamestnanci pri zachovaní mlčanlivosti. V nevyhnutnej a odôvodnenej miere môžeme niektoré Vaše údaje sprístupniť iným osobám pri zachovaní mlčanlivosti, ak nám to dovoľuje zmluva so zákazníkom, so súhlasom zákazníka alebo ak nám takáto povinnosť vyplýva z právnych predpisov. V závislosti od okolností a účelu spracúvania patria medzi príjemcov najmä:

V prípade spracúvania osobných údajov formou sub-dodávateľskej spoločnosti túto spoločnosť najprv komplexne preverujeme, či spĺňa podmienky z hľadiska bezpečnosti spracúvania osobných údajov podľa GDPR a až následne spoločnosť spracúvaním osobných údajov poveríme.

V prípade požiadavky na sprístupnenie Vašich osobných údajov od orgánu verejnej moci skúmame, či sú legislatívou stanovené podmienky na ich sprístupnenie. Bez riadneho preverenia legislatívneho nároku nie sú Vaše údaje sprístupnené.

 

 

Prenos údajov mimo SR

Cezhraničný prenos údajov mimo EU/EHS nevykonávame. V rámci EU je to typicky prenos do Českej republiky z dôvodu geografickej ochrany integrity dát a umiestnenia datacentra.

 

 

Ako dlho budeme Vaše údaje uchovávať?

Vaše osobné údaje uchovávame len po dobu nevyhnutnú. Doba uchovávania údajov vo všeobecnosti vyplýva z právnych predpisov. V prípade. Že doba uchovávania  nevyplýva z právnych predpisov, určujeme ju na základe vzťahu ku konkrétnemu účelu na základe internej politiky a registratúrneho (archivačného) plánu.

Takto určené všeobecné doby uchovávania osobných údajov na horeuvedené účely spracúvania osobných údajov sú nasledovné:

 

 

V prípade, že máte záujem dozvedieť sa o spôsobe uchovávania alebo spracúvania Vašich osobných údajov na konkrétny účel, obráťte sa na nás so žiadosťou na e-mailom gdpr(zavináč)profiber.eu , telefonicky +421 33 55 22 355 alebo poštou na vyššie uvedenú adresu.

 

 

Spôsob získavania osobných údajov

Vaše osobné údaje získavane najčastejšie priamou formou od Vás, čiže ide o získanie osobných údajov dobrovoľné. Osobné údaje nám poskytujete napríklad formou:

 

Vaše osobné údaje môžeme získať aj od Vášho zamestnávateľa napríklad pri prihlásení zamestnancov na školenie, od Vašich kolegov za účelom plnenia zmluvy, ak ste štatutárom organizácie, ktorá je našim zmluvným partnerom alebo stranou s ktorou jednáme o uzatvorení zmluvného vzťahu, Vaše osobné údaje môžeme získať z verejne dostupných zdrojov a registrov, atď.

V žiadnom prípade však systematicky nespracúvame žiadne náhodne získané osobné údaje na žiadny nami vymedzený účel.

 

 

Profilovanie a automatizované spracúvanie s právnym účinkom

PROFiber nepoužíva vo svojich systémoch profilovanie.

 

PROFiber nevykonáva spracovateľské operácie na základe ktorých by prichádzalo k prijímaniu rozhodnutia s právnym účinkom lebo iným podstatným vplyvom na Vašu osobu, ktoré by boli založené výlučne na plne automatizovanom spracúvaní Vašich osobných údajov.

 

 

Zabezpečenie Vašich osobných údajov

Naša spoločnosť riadne zabezpečuje osobné údaje, pričom má zavedené všeobecne akceptované bezpečnostné a technické štandardy na zabezpečenie dát pred stratou, zneužitím, neautorizovaným prístupom, zničením alebo iným dopadom na práva dotknutej osoby. Dáta sú umiestnené na plne redundantných a zabezpečených úložiskách v renovovaných datacentrách v Slovenskej a Českej republike. V prípade prenosu citlivých dát sú používané šifrované prenosy údajov.

 

 

Používanie sociálnych sietí

Naše spoločnosť len otázky ochrany osobných údajov vo vzťahu k našim profilom. Využívame štandardné administrátorské rozhranie ako Vy.

Dovoľujeme si Vám odporučiť oboznámiť sa s podmienkami spracúvania osobných údajov u jednotlivých sociálnych sietí. Zároveň predpokladáme Vaše základné znalosti jednotlivých sociálnych sietí a ich spôsobu spracúvania osobných údajov. Naša spoločnosť nezodpovedá za spracúvanie Vašich osobných údajov týmito sieťami.

 

 

Súbory cookies

Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do internetového prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do vášho zariadenia (počítača alebo do iného zariadenia s prístupom na internet, ako napr. smartphone alebo tablet). Súbory cookies sa ukladajú do priečinka pre súbory vášho internetového  prehliadača. Cookies obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú a dátum svojho vzniku. Pri ďalšej návšteve stránky webový prehliadač znovu načíta súbory cookies a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookies vytvorila. Súbory cookies, ktoré používame, nepoškodzujú váš počítač. Podrobnejšie informácie o cookies môžete nájsť na https://www.profiber.eu/cookies/

 

 

Práva dotknutých osôb

V prípade spracúvania údajov za účelom marketingového newslettera/na základe vášho súhlasu máte právo na prístup k svojim údajom, na ich zmenu alebo vymazanie. Takisto máte právo na obmedzenie ich spracovania alebo na námietku proti spracúvaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu. Máte tiež právo na prenosnosť údajov, čo znamená, že vám na požiadanie poskytneme údaje vo strojovo čitateľnom formáte.

 

Rovnako máte právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov na základe oprávnených záujmov:

 

Nariadenie GDPR ustanovuje podmienky výkonu Vašich práv, neznamená to však, že bude pri uplatňovaní jednotlivých práv automaticky z našej strany každému vyhovené. V niektorých prípadoch sa môžu uplatňovať výnimky alebo naviazanosť niektorých práv na konkrétne podmienky, ktoré nemusia byť v každom prípade splnené. Každou žiadosťou sa budeme individuálne zaoberať a skúmať ju z hladiska právnej úpravy a výnimiek

 

Práva dotknutej osoby sú najmä:

 

Rovnako máte právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov alebo sa obrátiť so žalobou na príslušný súd.

Akékoľvek otázky, námietky alebo spory sme pripravení riešiť vzájomnou komunikáciou e-mailom gdpr(zavináč)profiber.eu , telefonicky +421 33 55 22 355 alebo poštou na vyššie uvedenú adresu.

 

 

Dozorný orgán


V súvislosti so spracovaním osobných údajov máte právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov, ktorý je národným dozorným orgánom. Kontaktné údaje nájdete na webovej stránke https://dataprotection.gov.sk/uoou/.

 

 

Zdokonaľovanie ochrany osobných údajov

V rámci ochrany osobných údajov sme povinní neustále proces zdokonaľovať a reagovať na nové technické a legislatívne požiadavky. V prípade podstatných zmien Vám dáme túto zmenu na vedomosť oznámením na web stránke alebo prostredníctvom oznamovacieho e-mailu.


To Top